امروز بعد از مدتها تو امتحان رانندگی قبول شدم ولی بازم یک ایراد کوچیک پیدا کردند و بازم کارم یک روز دیگه عقب افتاد .
حسابی حالم گرفته است ٬ البته با دیدن یکسری از پیغامهای دوستان تو شبکه کمی نگرانیهام کم شد....