بايد امشب بروم

رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا ميخواند ...

 

جدی نگيريد ... من که نميرم...