اين روز عزيز رو به تمام مادران ، اين اسوه های مهر و شفقت تبريک ميگم...

تولد حضرت فاطمه (ص) را به همه تبريک می گويم...