اينم مطلبيه که از تو يکی از بلاگها انتخاب کردم ... خيلی جالبه خاطرات کسی که يه شب به يه اورژانس مراجعه کرده ...