نميدونم چی شده که فقط عنوان يادداشت ها پست ميشه و محتوا خالی ميمونه ؟؟؟