رفرنس خواسته بيددددددددددددد....

يکی بگه داخلی رو بهتره تو اين فرصت کوتاه از رو چه کتابی بايد بخونيم... البته اگه بخونيم...

AOM-نکات برتر- فصلهای برگزيده- essential cecil-harison- washington manual -...

شوخی شوخی نصف ماه داخلی رفت ... هنوز يه آسم ساده رو هم ياد نگرفتيم...