واقعآ سلامتی نعمت بزرگی است ! اگر قدرش را بدانيم ....

جالبه که مدتی بود به اين سايت سر نزده بودم و آخرين يادداشت قبل از اين هم مربوط به بيمارستان است .... البته در يک فصل ديگه....

بهار واقعأ فصل زندگی است، فصل شکفتن،فصل زيبايی، و و و هر چه نگفتنی ها....نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد و تو در گل باشی