راستی فکر کردم يه سری به اساتيد و گل بچه هاشون بزنم:

اينها که بايد آشنا باشند...

رخشان،اسلامی،امامی،عزيزی، اصانلو،ساغري، قجرزاده،رهبر،مجتهدزاده،شيوا،رضايی،چراغوندی،آذربال،مسجدی،منصوری

 

راستش اينها الان يادم بود ... بقيه رو شما راهنمايی کنيد

راستی اين شماره دانشجويی ۵۰۰ به بالا هم عجب چيزيه