زندگی سخت است===> به همين سادگی

وقتی که خواستم پا درميانی کنم دستم انداختند.

بعضی ها به  نتيجه شکست فکر ميکنند و بعضی به آغاز پيروزی...

تنها باور کردن کافی نيست مهم به باور رسيدن است...

سعی کنيد اميد را از دستتان نبرند ، نا اميدی را بردند که بردند...

به مشکل - نه - به راه حل آن مشکل فکر کنيم.

آسانسور فراموش کرده که پيچ و مهره هايش را نردبان آورده بود.

تنها جايی که زير بغل آدم هندوانه ميگذارند، ميدان بار فروشان است.