به اين نمودار يه نگاه بندازيد- بخصوص بچه های دانشگاه ملی

مقايسه سطح ورودی زمان کنکور دانشکده پزشکی و سطح آموزش و برنامه ريزی و برون ده و نشريات و کنگره ها و...

اينم نمودار دانشگاه فسا   ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

من که فکر نميکنم خيلی دقيق باشن...

خوب فکر کنم نمودار دانشگاه تهران هم ديدن داره