اين آمار  رو از سايت lycos ذکر کردند و نشان دهنده استفاده افراد در کشورهای مختلف از چت طی کار روزانه است:

ايتاليا ۳/۲۴ ٪   آلمان ۳۲٪   استراليا  ۳۸٪    کانادا ۳۹ ٪    آمريکا ۴۳٪

و ايران هم که مثل همه چيز آماری نداريم... اما احتمالآ در اين مورد از آمريکا پيشی ميگيره

البته در ادامه آمده که در جنوب شرق آسيا سريعتر پيش ميرود....

ژاپنی ها هر دو نفر يکی کامپيوتر شخصی دارد و ديگری امکان دسترسی به آن را در محيط کار ، ولی از نظر استفاده هم استثناء هستند --- بيشترين وقت مفيد را به کار اختصاص ميدهند