امروز حسابی تو بيمارستان گرد و خاک راه انداختيم...

شايد فردا بشه با شيرينی يه خورده درستش کرد؟؟؟

 

امتحان فردا هم معلوم نيست چی بشه؟؟؟ شايد کلاسهای تشکيل نشده بجای امتحان باشه.... آخه ما که از اول ماه همش داريم جزء جزء نمره رو ميگيريم... ۵ نمره باقيمانده که ديگه اين حرفا رو نداره...