همون جور که حدس زده بودم امتحان نگرفتند ... قراره بر اساس کارهای بخش و شرح حال و ساير موارد نمره بدهند...

مورنينگ هم حسابی شلوغ بود... حدود ۵۶-۵۸ نفر آدم اومده بودند ، مهمان هم داشتند (ميشه حدس زد چرا اينقدر آمار دقيق رو دارم‌!!!)
موقعی که شيرينی رو تو اتاق پزشکان بردم چند تا از استادا میپرسيدند شما انترنيد؟ رزيدنتيد؟ و هيچکس - غير از اتندهايی که با ما کلاس داشتند - حدس نزد که ما استاجر هستيم آخه اينقدر عجيبه که اونجا استاجر داشته باشه...