امروز پرونده بيماری(پسر ۱۷ ساله) مطرح شد که دربهمن ماه به علت درد شکمی به بيمارستان مراجعه نموده و با شک به آپانديسيت تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.
متاسفانه با وجود کوتاهی زمان عمل بيمار به هوش نيامده و حين عمل دچار خونريزی شديد گشته بود و به ICU منتقل شد.
بيمار حدود ۳ روز در آنجا بود که طی اين مدت بررسی های متعددی صورت گرفت که نتيجه ای در بر نداشت و نهايتا بيمار فوت نمود.

پس از مرگ بيمار توسط مادر بزرگش نامه ای از بين لباسهای بيمار پيدا شد که نشان ميداد او خودکشی نموده است( حدود ۴۰ قرص مصرف نموده بود) و در نامه اش که عنوان کرده بود :

شايد زمانی که اين نامه را ميخوانيد من در بين شما نباشم و علت اصلی کارش را تحقیر توسط پدرش و سايرين عنوان ميکرد.
آری قصه تلخی بود ولی تجربه ای بزرگ برای من داشت : بايد سعی نمود با بيماران رابطه مناسبی برقرار کرد تا هر چه زودتر اقدام مناسب نمود....