و جهان از اين «غار» روشني گرفت ...عشق در حرا، حرمت جاويد يافت ؛

چرا كه حرا ، حريم نور است و روشنايي حرا در بلنداي سنگواره اي به حضور الهي محمد(ص) تا ابد اعتبار يافت. نفس جبرئيل كه دميد ديگر حرا ، مغاكي تيره نبود.

 قدمگاه فرشتگان آسماني بود كه ناموس بزرگ خدا را بر شانه بشر نهادند و محمد (ص) مبعوث شد.از آن زمان تا هميشه هستي، حرا، همچون خورشيد بر جان جهان مي تابد.....

بعثت رسول اکرم حضرت مصطفي (ص) برپيروان شريعت محمدي مبارک باد

با تشکر از فاطمه