آآآآآآآآآآآآآه بازم اين پيغام نرفت... منم ديگه کامل نمی نويسم.... فقط اينکه :

امروز هم دکتر امير پور نيومد .... کنگره هنوز ادامه داره... و اگه فردا هم نياد و سراغ شرح حال ها رو نگيره ديگه به خير ميگذره...