به ياد آور که پروانه نيز زمانی کرم کوچکی بود گرفتار در پيله ای ، اما اگر کرمی ميتواند از پيله اش به در آيد، پس انسان نيز می تواند....