ما فکر کنم تا حالا از اون گروههايی بوديم که حسابی شانس آورديم و امير  پور خيلی بهمون گير نداده.... ان شاء الله تا آخر ماه همين جور بمونه....

گراند راند اين هفته فقط با توبيخ يکی از استاجرها گذشت و چون صبح حسابی با رزيدنتها دعوا کرده بود ديگه بيشتر ازاينا اذيت نکرد....

امروز روهم بچه ها با دکتر اتابک صحبت کرده بودندو تعطيل کردند.... اينم از اون کارا بود/....