معلم سر كلاس اعلام كرد كه بهترين جايزه را به صادق ترين دانش آموز اهدا خواهد كرد.... و دانش آموزي كه به تازگي نمره 20 را در درس ديكته گرفته بود ،دفتر ديكته اش را برداشت و نزد معلم رفت و با صداقت تمام ! غلط خود را نشان داد...