امروز اونقدر خودم رو درگير اينترنت کردم که متوجه گذشت زمان نشدم و تازه فهميدم چقدر هوا تاريک شده و دلگير کننده است....

شاد ترين افراد لزوما بهترين چيزها رو ندارن ، بلکه اونا فقط از اونچه که تو راهشون هست بهترين استفاده رو ميبرن.....