اون تصويری که گذاشته بودم send نشد ؟؟؟!!! اما  جالبه که واسه همين متن  - و  در اصل برای عنوانش نظر دادند!!!  به غريبه : خيلی هم زياد نخواستيم....

منم تصويرش رو عوض کردم....