امروز برای پنچاه و پنجمين بار سرخ و آبی های پايتخت به ميدان ميروند ....

نتيجه ... داوری.... و تماشاچيان....تشويق.... تخريب... حمايت... و ....