اينم تلافی گزارش کشيک ( که خسته کننده بود ‌!!!!) به زودی از اخبار بيمارستان - نظير برگشت دکتر امير پور از مسافرت و عصبانيت او از انترنها و بعضی تصميماتش مينويسم .... البته احتمالآ بعد از امتحان پايان بخش....