بهتره از شرايط بهترين بهره رو برد ولی اينکه بهترين رو چطور تعريف کنيم ؟؟؟ جای سوال داره...