سوال از يک استاد دانشگاه و يکی از فعالان سياسی کشور:

بين فرزندتون ، مردم و آزادی يکی را انتخاب کنيد؟

 

آزادی - چرا که اگر آزادی نباشد مردم نيستند و فرزندم يکی از اين مردم است. بدون آزادی ما انسان نيستيم . نه من ، نه جامعه و نه هيچ کس....

 

 مشابه همين سوال از فرزندشون :

آزادیـ بين مردم و پدرم که طبعآ پدرم را و بين پدر و آزادی ، آزادی را چون ميدانم پدرم دنبال آزادی است....

 

  نتيجه اخلاقی هم خودتون بگيرين....