طبق نوشته قبلی که بايد ۲ تا کشيک ميمونديم ( حالا تا ساعت ۷ ) دوشنبه هم تصميم گرفته بودم بمونم و اگر مريضای جالب تو اورژانس بود شب هم بمونم چون عملآ از بقيه وقت اون روز نميشه مفيدتر استفاده کرد...

کشيک موندن هم به اينترن و رزيدنت اون روز هم بستگی داره... مثلآ دکتر بابايی با اينکه رزيدنت سال يکه اما خيلی خوب توضيح ميده ....

بين اينترنا هم اسم نميارم اما بعضيا از اين نظر که از زير کارا در ميرن خوبن چون بهت کار ميسپرن و بعضی هم اگه اهل مطالعه باشن و به تازگی يه سری مطلب رو کلاسه بندی کرده باشن ...

باز هم ABG  که ديگه يه جورايی expert شدم و ساعت ۵/۱۲ شب تو بخش شروع کردم به abg گيری ... بعد هم اورژانس و يه مريض بدحال که مدام چک ABG  داشت و واقعآ ديگه رگاش اسپاسم پيدا کرده بود و نميشد از راديال گرفت که رزيدنت وقتی سراغ نتيجه روگرفت و گفتم نميشه.. گفت ميخوای اينترن رو بگو بياد ... منم سرسختانه گفتم ميتونم اما اين بدرگه ... و در نهايت با اجازه يکی از اينترنا فمورال رفتم .... خيلی ترسيده بودم که اينم نشه ...  اما خوشبختانه همون بار اول و خيلی راحت اومد....

اينم يه تجربه که فمورال تو مريضی که هوشيار نباشه و مسئله درد  نباشه ، فمورال خيلی راحت تر از رادياله ... البته احتمال VBG  هم بالا ميره...

يه سری کارای ديگه مثل آنژيوکت گذاری و EKG  گيری و ....