يه سری نگفته های بيمارستان هم بمونه واسه بعد... مثلا عصبانيت دکتر اميرپور از اينترنها و مشکل سازی و شکايات اخير در مورد expire شدگان و...