حسابی بيمارستانهای اين مسير که ميرم غربی - شرقی شده... بابا صراط مستقيم !!!
از جنوب دوباره اومديم شمال شهر.... يه بيمارستان فوق تخصصی ....
تو اين مسير از اول گوارش رو خيلی دوست داشتم ، بخصوص دکتر عليزاده رو که از کلاسهاش تو فيزيوپاتو خيلی راضی بودم....
گفتنی ها باز هم زياده... morning report ها که تو سالن کنفرانس برگزار ميشه و تمام مريضای بستری اعم از نفرو و گوارش و غدد همگی معرفی ميشن....
بعضی از اساتيد که حسابی به اينترن گير حسابی ميدن....

 

بيمارستان شلوغی از نظر استاجراست ... از ورودی های مختلف و گروههای مختلف رويت ميگردند... حتی از ورودی ما هم گروههای بيشتری هستند... غدد، قلب، هماتو