اصلآ نميتونم باور کنم ؟!!! خيلی برام سخته ...

اون الان پيش ما نيست ، تو آسمونا است... اينو مادرش ميگفت

بی خيال ترين دانشجوی ورودی....

منتخب خوش خواب ترين که بالشت خواب رو حتی از شلمان برد ...

و امروز .... و اين خبر ....

 

ديروز سر خوش به يادش بوديم.... بدون آنکه بدانيم در آن لحظه در ICU يه بيمارستان تو يه شهر ديگه است... بدون اينکه بدونيم لحظات آخرشه..

 

فقط ميتونم بگم : تسليت ... و صبر به خانواده اش....