بزرگی می گفت: انسان برای آموختن حرف زدن به ۲ سال وقت نياز دارد ولی برای آموختن سکوت به ۲۰ سال وقت نياز دارد.