رفت و داغي به بزرگي درياي مهرباني هايش ، به وسعت باغ خاطره هايش ، به پهناي سكوتش  و به عمق خلوتش بر دل ما ماند. 

 

بار ديگر ستاره اي در پهنه آسمان خود را به آغوش خاموشي    مي سپارد و بازماندگان را در غمي فراموش نشدني رها ميسازد.

 

 درگذشت ناگهاني دوست و همكلاسي عزيزمان  پويه  همه را در بهت وناباوري فروبرد.

 

باشد كه خداوند به خانواده  و دوستان اي عزيز از دست رفته صبر و شكيبايي عطا فرمايد...