وقتی يه سوال پيش اومد ، يه ناشناخته ؟ يه ناشناس؟  يه غريبه و يه chief compleint  بايد PI خوبی ميگرفتم ، اما راستش زبونش رو نميفهميدم ... شايد هم نميخواستم بفهمم ... شايد ميخواستم همون جور ناشناس باشه...

اما اين جور نميشد...  وقتی repeated شد ديگه تشخيص رو بايد by exclusion  ميرسيدم.... و اولين  differential diagnosis  بود... اما همون اول بدون test خاصی rull out شد و ساير تشخيصها.... يکی پس از ديگری rull out شدند...

 

تو اين شرايط طبق الگوريتم approach به هر چيزی دوباره از اول review کردم .... و اين بار تآييد شد.... شايد خودش ميخواست و داشت بيش از حد typic ميشد.... ولی باز هم test های تکميلی و follow up لازمه....  شايد هم لازم باشه addmit بشه...