امروز يه کنفرانس يه خورده فقط يه خورده  يه جوری بود... خيلی سخت بود که نخندم... اولش که با خنده شروع شد.... chronic diarrhea اينم موضوعش ...

راستی خبر جديد بيمارستان :

 امروز مراسم توديع دکتر صادقی ( رئيس قبلی بيمارستان ) و معارفه دکتر حاج فتحعلی به عنوان رياست جديد بيمارستان بود....

دکتر عارف - معاون اول رئيس جمهور - از بيمارستان شهدای تجريش بازديد کردند. در اين بازديد قرار بر جلسه ای مبنی بر  بررسی طرح انتقال زندان اوين و واگذاری زمين آن به دانشگاه شهيد بهشتی و علوم پزشکی به صورت مشترک شد...