چند وقت بود که می خواستم گروههای خونی و شخصيتها رو بنويسم ولی نمی شد تا اينکه امروز تصميم گرفتم بنويسم...

اگر شما گروه خونی زير را داريد:

گروه خونیA
در روابط اجتماعی بسيار خونگرم ، صميمی و موثر بوده و طبيعتی دوستانه داريد. در يک تيم بازی ، شما با تمام افراد کنار می آييد ، هر چند که احساس واقعی خود را تنها با کسانی که توانسته اند اعتمادتان را جلب کنند ، در ميان می گذاريد.

شما طراحی قابل و با هوش هستيد که با دقتت مسائل را سازماندهی می کنيد. از آنجايی که غالبآ به جای خطر کردن ترجيح می دهيد راههای مطمئن را بر گزينيد ، دوستان شما را با اين خصوصيت می شناسند. اما سعی کنيد که بيش از اندازه محتاط نباشيد ، چرا که اين امر غالبا باعث از دست دادن فرصتهای طلايی برای شما می شود .