دالان سبز

اخم تو قشنگ‌تر است يا خنده‌ات؟!

....

ديشب، ساعتي مانده به سحر مي‌انديشيدم كه
كوير، قشنگ‌تر است يا دشت پر از شقايق وحشي و يا شاليزار آكنده از عطر برنج؟