بعد هی بگين خودشو ناراحت نکن. ببينين چه  ملت احمقی داريم:

 اين هم خبری از بلاگ فارغ التحصيل :

'زن ببرنما' قم را به آشوب کشيد

در شهر قم شايع شد که زنی قرآن را پاره کرده و سپس به دليل اين اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان، نيمی از بدنش به شکل بدن ببر در آمده است.

تصوير ساختگی اين زن سپس در شهر منتشر شد و سپس شايع شد که اين زن به دست مأموران انتظامی دستگير شده و قرار است به دست مأموران نيروی انتظامی در ميدان نبوت واقع در محله نيروگاه شهر قم به دليل توهين به مقدسات مجازات شود.

در پی پخش اين شايعه، هزاران تن از مردم شهر برای تماشای اين زن در محل مزبور تجمع می کنند و توضيح مأموران انتظامی در مورد بی اساس بودن اين شايعه آنان را قانع به متفرق شدن نمی کند.

تلاش مأموران برای متفرق ساختن مردم منجر به درگيری عده ای از آنان با مأموران می انجامد که در نتيجه بخشی از شهر دچار تشنج می شود و تعدادی از مغازه ها و بانکها هدف حمله آشوبگران قرار می گيرد.

اين درگيری ساعتها ادامه می يابد و تعدادی از آشوبگران بازداشت می شوند که گفته می شود اغلب آنان کارگران غيربومی اند که برای کار به شهر قم آمده بوده اند.