راستی امروز قرعه کشی بيمارستانامون رو انجام داديم....

نميدونم بايد بگم خوش شانس بودم يا نه ؟!!!  ۵ بار قرعه کشی.....

زنان که خيلی نميخواستم مته به خشخاش بذارم قرعه های اول در اومدم اما سر مينورا حسابی برنامه هام بهم ريخت.....

فعلآ نمگم هر کدومش کجا ها افتادم تا قطعی بشه و اينکه سر جاش بنويسم که کجاها هستم....

فقط اينو بگم که يه گروه ۲ نفره جالب تو قرعه ها بود   همه تو کفش رفته بودند...

اون جعبه قرعه های بيچاره حسابی کوبونده شد

برنامه افطاری با تعداد کمی برگزار شد.....