طبق اخبار رسيده از دانشکده.... يک قطعه پکتوراليس ماژور از جيب يکی از دختران ورودی ۸۲ سر در آورده و موجب ايجاد جيغ بنفش در کلاس ادبيات شده و به دنبال آن غش و ضعف و اصطلاحآ faint.....

اين ورودی ۸۲ هم دست همه رو از پشت بسته.....