امروز واسه استاجرا روز پايان بخش محسوب ميشه.... معمولآ يکی دو روز اول و آخر ماه به تعطيليا ميخوره .... من که قرار بود روز شنبه امتحان بدم  - يعنی نصف گروه- ولی فلويی که هماهنگ کرده بوديم نبود و اون يکی هم مايل بود همه امروز امتحانشون رو بدن....

ديگه از استرس کم مونده بود stress ulcer پيدا کنم... اين امتحانای پايان بخش هم که همش سليقه ای و شانسی است... من که خيلی تو سوالايی که پرسيدن بدشانس نبودم اما تو نمره دادن يه جورايی ...  ميانگين از نمراتی که داده اند ميگيرند .... از رزيدنتا هم نظر خواستند....

 

هر چی بود تموم شد .... اما کل بخش اونجوری نبود که من ميخواستم....