يه ضرب المثل چينی می گه: اگه می خواهی در کاری موفق شوی هميشه راهی رو برو که تا به حال نرفته ای و کاری رو بکن که تا به حال انجام نداده ای.... قضاوت با خودتون باشه