جمعآ حدود ۴ ساعت رفت و ۴ ساعت برگشت طول ميکشه که اتلاف وقتش زياده اما غار قشنگی بود مخصوصا برای من که بار اول بود غار نوردی ميکردم ... البته قبلا تو قله درفک تا اوايل غار رفته بودم اما تا روشنايی دهانه غار ....

يه غار با دهانه بسيار بزرگ .... دالانهای نه چندان تو در تو... اما راههای فرعی تنگ و باريک که بايد نشسته و حتی سينه خيز رفت...

چراغ قوه از وسايل ضروری بود ... چون بعد از دهانه ديگه نوری نبود که بشه چيزی ديد...

لباسها هم حسابی گلی شد... سنگها لغزنده...

نکته جالب اينکه هر چقدر سعی کرديم ۱ دقيقه تو تاريکی سکوت کنيم نشد... يا چراغ روشن ميشد و يا خنده و صحبت... بقول حکيم : انسان طی ۲ سال صحبت کردن ياد ميگيره ولی ۲۰ سال طول ميکشه تا سکوت رو ياد بگيره...