يک گروه خونی اصلی است ، آنها برای حفظ بقای خود باید انعطاف پذیر و جاه طلب می بودند و این خصوصیت از آن نسل به شما رسیده است ! سرشار از اعتماد و ایمان...
شما هیچ گاه از خطر کردن نمی هراسید و از آنجایی که می توانید بیش از حد معمول فشارهای عصبی را تحمل کنید ، همیشه اهدافی بزرگ تر را در نظر گرفته و برای موفق شدن ، نهایت تلاش خود را می کنید. این امر از شما یک رهبر ذاتی ساخته است.
اما شما همیشه فقط به کار اختصاص ندارید ، وقتی زمان دوست داشتن پیش می آید ، افرادی که گروه خونی آنها o می باشد ، قلبا افرادی رمانتيک و عاشق پيشه می شوند.