فقط ميتونم صميمانه تسليت بگم ....

به بازماندگان حادثه  و به همه کسانی که اشک در چشمانشان حلقه زده...

 

گفتنيها رو دکتر رضا گفته....

به ياد ۱۴ دانشجويی که تو ارگ بودن برای تحقيق و همه مردن افتادم ... به ياد خوابگاه دانشجويی بم که ۴۰۰ نفر دانشجو داشته افتادم ... چند نفر از اونها باقی موندن ...

 

به مرجان ! هم تسليت ميگم ...