داشتم تو بيمارستان ميرفتم و معمولا اکثر افراد سعی ميکنن سوالاتشون رو در هر زمينه ای از يه روپوش سفيد به تن بپرسن...
: خانم شما ميدونين کمکهای به زلزله زدگان بم رو بايد به کجا داد ؟؟؟
واقعآ جواب سوالشو نميدونستم ..... اومدم بهش بگم از خدمات يا نگهبانی بپرسه که اصرار کرد که وسايل رو بده به من که به مصدومين يا همراهاشون بدم.
ميگفت روز قبل که اينجا بوده - تو بيمارستان- ۲ تن از همراهان مريضا رو ديده که لباس گرم و مناسبی نداشتند و حتی يکيشون کفش هم نداشته... قول داده بود که امروز براشون کمی وسيله و لباس گرم بياره....
ميخواستم راهنماييش کنم که تو چه بخشهايی ممکنه پيداشون کنه اما هيچی از مريض اونا نميدونست .... نهايتا پشيمون شد که فرقی نميکنه .... به هر کی که ممکن باشه ميرسونم... و سمت خدمات رفت ...
آره ... حتی اونايی که تا تهران رسيدند هنوز مشکل پوشاک و ... دارن

ظاهرآ اورتوپدی امام حسين و طالقانی قلقله است.... شهدا هم جراحی عمومی ....
دستور العمل کتبی هم جهت کنسل عملهای الکتيو داده شده....