يکی از بچه های رشته پيراپزشکی که روز شنبه برای کمک رفته بود بم...- آخه دوره امدادگری قبلآ ديده بود  بويژه در مورد راديولوژی و آزمايشگاهی اورژانس و صحرايی- امروز عصر برگشته بود ... اين اخبار خلاصه ای بود که ميداد... البته  فرصت چندانی برای توضيحات کامل نبود...

هوا سرد بود و شب اول اصلا از شلوغی کار نتونسته بودند بخوابند... ابتدای شهر - ورودی- اوضاع بهتری داشت اما شمال و شرق گاه صاف صاف شده بود...

از اون خوابگاه دخترانه رشته پرستاری فقط ۲ دختر اون هم حسابی مجروح زنده ماندند - آخه جنسش مثلا آجری هم بوده- و از خوابگاه پسران پرستاری هيچ کس زنده نمانده - چون جنسش کمی بدتر بوده-

يه خوابگاه هم مربوط به پيام نور بوده که تخريب شده بود.

در مورد کمک پزشکان خارجی هم که حسابی تعريف کرد... واقعآ تبحر داشتند...

 

از بيمارستان لقمان : حتی بخش پوست اونجا پر از بيماران مصدوم زلزله است...

اينترنهای خيلی از بخشهای مينور حاضر به کمک به اينترنهای جراحی و اورتوپدی هستند و ...