دقيقآ مانند همين گروه خونی که کمياب است ، شما نيز منحصر به فرد هستيد!!!
روشها و راه حلهای نوين هميشه از شماست ، همين طور ابداعات جديد . شما ترجيح می دهيد راه و روش خود را برای انجام کارها خلق کنيد ، به عنوان مثال ممکن است راه بهتری برای انجام يک پروژه کاری پيشنهاد دهيد.
از پيچيده ترين گروهها به لحاظ روان شناسی است ...
شما می توانيد در عين حال تکنيکی و خلاق باشيد... شخصی که به طور طبيعی ديگران از حضورش خشنود شده و مردم به سمت وی جذب می شوند. هر چند ، شما نياز نداريد که برای شاد بودن با ديگران باشيد و خيلی وقتها تنهايی را ترجيح می دهيد.
در روابط بسيار صميمی و نزديک هستيد و می توانيد يک تاجر خوب باشيد و سپس در نهايت تعجب يک فرد احساساتی به تمام معنا و گاهی اوقات آميزه ای از هر دو .
مادامی که شما برای رسيدن به هدفی بسيار صبور و تلاشگريد ، در عين حال می توانيد با خود و افراد نزديک به خود سختگير و محکم باشيد.
ممکنه از نظر ديگران دو شخصيتی باشيد : يکی برای افراد بيرونی و ديگری برای افراد درونی...