راستی به اين جا هم يه سر بزنيد .... اگه دلتون خواست شما هم يه شمع روشن کنيد به ياد عزيزان از دست رفته بم