وقتی روز جمعه تعطيل رو بخوای بری بيمارستان که مثلآ کشيک بمونی و يه جای شلوغ باشی که حسابی case ببينی و بعد هم بخاطر کسالت وسط کار ول کنی و برگردی !!!!
فکر کنم فقط واسه کوه رفتن يا بيمارستان رفتن - اونم واسه خاطر کشيک موندن- روز جمعه و اون ساعت سحر و تو سرما بيرون می آم و غير از اون حسابی استراحت ميکنم ... خودمم موندم که ارتباط اين مقوله ها باهم چيه ؟!
سعی ميکنم يه گزارش از مشاهداتم - که البته برای اولين بار بود - بزودي بنويسم....

امروز تو کنفرانس اطفال اينقدر اتند در مورد نوزادانی که از مادر ديابتی به دنيا مي آيند وحشت ناک حرف زد که آدم فکر ميکرد بايد به هر چی زن ديابتی هست بگيم اصلآ حامله نشه....