و اما جريان لزوم کشيک موندن اينجانبه

قضيه اينجوريا بود که هر بخشی که ميرفتم از قبل يه زمينه ای داشتم بخصوص در مورد بخشهای ماژور مثلا جراحی که از علوم پايه کشيک مونده بودم و حتی سوچور هم زده بودم و اتاق عمل رفته بودم و کله سيستکتومی و اسپلنکتومی ديده بودم برای همين زمانی که استاجر شدم مشکل خاصی نداشتم....

اما در مورد بخش زنان - اينقدر که از اون بد ميگفتند و دردهای زايمانی گله ميکردند - هيچ وقت نرفته بودم از شانس هم مدام اساتيد گرام سراغ کار عملی قبلی رو ميگرفتند :

- کی تا بحال IUD گذاشته يا اينکه ديده ؟!

- کی سزارين ديده ؟!

- کی زايمان طبيعی ديده ؟

- کی پاپ اسمير گرفته؟

-و....

روز اول بخش تونستم با اين گوشی های مامايی قلب جنين رو بشنوم ... بار اول فقط ضربه های تنفسی شکم مادر رو حس ميکردم بعد اينترن اومد گوش بده و نتونست ..

دوباره try کردم و نهايتا شنيدم ... فکر کنم چهره ام حسابی ذوقی رو که کرده بودم نشون ميداد --- اينترنه هم نامردی نکرد و اومد حال گيری  کنه ... گفت : چيه لگد زد ؟

گفتم : نه - اون قبلی لگدشو زد و اين ديگه واقعآ صدای قلب بود....

بعد با سونو کيت دقيقا تو همون محل صدای قلب رو ميشنيدم...

و باز هم ادامه دارد ...