چون يه بار مقداری از گزارش کشيک رو نوشتم و پاک شد - يعنی send نشد فعلا ديگه نمی نويسم تا همه رو کامل بنويسم...

فعلا خبر جديد کلاس هم اينکه کار بی سابقه تو کلاس ما ....

رای گيری واسه تاريخ امتحان زنان .. اونم سه تا تاريخ پيشنهادی ...

۱۸ بهمن     ۲۶ بهمن     ۲ اسفند

با اين وجود يه عده معلوم الحال که هميشه ميخوان ساز مخالف بزنن شروع به غرغر کردن نموده اند.... اصلآ شيرينی هر کلاسی به اين موجوداتشه ...